REGLEMENTER / Husorden

Husorden

Husorden for ejerforeningen Øresund Strandpark Etape 3
 
 
HUSORDEN
 
Affald:

Affald og glasskår må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i forseglet lukket pose.
 
Aviser, ugeblade og reklamer skal lægges i de særlige papircontainere, der
er opstillet - ligesom flasker og glas skal afleveres i flaskecontainer.
 
Flasker må kun afleveres i containeren mellem kl. 09:00 og 22:00.
 
Affald må ikke henkastes/stilles på fællesarealer, veje, kældre og opgange.

Altaner/vinduer/træværk

Af hensyn til gener for andre beboere må der ikke hænges dyner, tæpper eller lignende ud af vinduer, eller udover altanen, ligesom der ikke må rystes tæpper/gulvtæpper og lignende ud af vinduer eller fra altanen.
 
Det er ikke tilladt at opsætte/hænge blomsterkasser eller lignende på altanens yderside.
 
Det er af sikkerhedsmæssige og byggetekniske årsager ikke tilladt at fastnagle effekter udvendigt i murværk eller træværk, og der må ikke bores/files i eller på anden vis tilvirkes på selve altanpladen. Dette gælder såvel under- som overside.
 
Indvendig afdækning af altanernes glasflader kan evt. være i materiale i matteret udseende. Ændring af glas/påsætning skal godkendes af bestyrelsen inden opsætning.
 
Det er ikke tilladt udvendigt at opsætte faste installationer, herunder antenner og paraboler.
 
Udvendige facader, vinduer og døre må ikke males - eller på anden måde ændres.

Barnevogne

Barnevogne og klapvogne må kun henstilles således, at de ikke er til gene for andre. Det kan f.eks. være under trappen i hver opgang, eller på aftalte pladser i kælderen. Dog aldrig således, at placeringen vanskeliggør passage, eller indskrænker det frie gangareal.

Bore- og banketider

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj, såsom gulvafhøvler, hammer eller lignende, må kun finde sted i følgende tidsrum:

Mandag - fredag Mellem kl. 07:00 og 19:00
Lørdag, søndag og helligdage Mellem kl. 09:00 og 16:00
 
- og kun i begrænset omfang

Boldspil
 
Boldspil må ikke finde sted på parkeringspladsen, stierne eller foran opgange.

Buske og planter
 
Det er ikke tilladt at betræde buskads, planter og nysået græs.

Cykler/knallerter
 
Cykler/knallerter må ikke henstilles i opgange, eller foran indgangspartierne. Cykler/knallerter henvises til cykelskurene/cykelstativerne.
Der må ikke køres på knallert på stierne og fodgænger/fællesarealerne.

Døre
 
Døre til opgange og kældre skal altid holdes lukkede og låste
.
Fester, musik & støj

Der bør generelt være ro i ejendommen efter kl. 22:00. Private fester bør finde sted under hensyntagen til de øvrige beboere.
Fester skal annonceres i god tid i de berørte opgange - senest 2 dage før.

Vinduer og altandøre skal ved støj holdes lukkede, så unødig gene
undgås.

Adfærd der medfører et støjniveau, der kan genere andre må aldrig finde sted mellem kl. 22:00 og 07:00 på hverdage, søndage og helligdage efterfulgt af en hverdag.
 
Tag i det hele taget hensyn til dine naboer. Hold al støj på et niveau, som
både du og dine naboer kan acceptere. Det gælder selvfølgelig også, når
du holder fest. Luk døre og vinduer, når du spiller musik eller støjer.

Lyt til dine naboer, når de beder dig skrue ned eller ændre adfærd !

Der må ikke affyres fyrværkeri fra altaner og terrasser.

Fodring af dyr
 
Fodring af vilde dyr og fugle må ikke finde sted på eller fra ejendommens arealer, heller ikke på eller fra altaner/terrasser.

Graffiti og hærværk

Der er forbudt at tegne og male på ejendommens facade og rekvisitter (herunder også på skilte og tavler i opgangene) eller i øvrigt at beskadige ejendommen og dens inventar, herunder uden forudgående tilladelse at tilvirke/ændre facader, fællesarealer mm. eller ophænge/opsætte genstande/konstruktioner.

Såfremt en beboer, eller en til husstanden hørende person eller gæst, forårsager ødelæggelse på ejendommen, eller på ejendommens tilhørende genstande er den pågældende beboer forpligtet til til udbedre/betale for skadernes istandsættelse.
 
En beboer er altså ansvarlig for sin husstands, samt besøgendes, adfærd og kan pådrages økonomiske konsekvenser herfor.

Er en beboer, dennes husstand eller besøgende, skyld i ekstraordinær tilsmudsning af trapper og udendørsarealer, påhviler det vedkommende selv at foretage den nødvendige rengøring. Er dette ikke gjort, foretager ejerforeningen rengøringen for beboerens regning.
 
Grill
 
Det er tilladt at benytte grill på altaner og terrasser under hensyntagen til de omkringliggende beboere. Gasgrill anbefales.

Husdyr
 
Det er tilladt at holde almindelige husdyr i mindre omfang.
Husdyr må ikke være til gene for andre.
Husdyr må under ingen omstændigheder opholde sig alene i kældre, på grønne områder, stier, eller øvrige fællesarealer.
Husdyr skal på fællesarealerne holdes i snor, eller bur, og alle efterladenskaber skal fjernes af ejeren. Se i øvrigt regler for fællesarealer i grundejerforeningen her

Hække
 
Hække og beplantning på og omkring terrasser må ikke overstige 1,80 m.
Klipning af hække mellem terrasser påhviler beboerne i stuelejligheder.

Klimaanlæg
 
Opsætning af klimaanlæg skal godkendes af bestyrelsen før installation.

Kælder 
 
Kælderrum skal holdes låste.

Brændstof og andre brandfarlige væsker, knallerter og lignende må
ikke opbevares i kælderrum.

Affald må ikke henstilles i kælderrum.

Markiser
 
Markiser skal af sikkerhedsnæssige og byggetekniske årsager godkendes af bestyrelsen før opsætning.

Opgange
 
Hoveddøre til opgangen skal holdes lukkede og låst.

Larm og drikkeri i opgange, ved indgangsparti og i kældre er ikke tilladt. Rygning er ikke tilladt i trappeopgangene.

Opbevaring og henstilling af store effekter, affald mv. i opgange og på trapper er ikke tilladt.

Opslag
 
Opslag og lignende må kun finde sted på de opsatte opslagstavler.

Parkering
 
Parkering er kun tilladt i de indrettede parkeringsbåse. Parkering på selve adkomstvejen, samt helt eller delvis på gangarealer er ikke tilladt.
 
Se i øvrigt parkeringsreglerne.

Terrasser
 
Private terrasser må ikke betrædes uden ejerens tilladelse.
Terrasser skal til enhver tid fremstå ryddelige.
Det er ikke tilladt at opsætte hegn på den udvendige side af hækken.
Hegn opsat på den indvendige side af hækken må ikke overstige hækkens højde.
 
Udlejning/Airbnb
 
Udlejning skal meddeles bestyrelsen, jf. vedtægternes § 3, herunder udlejning via Airbnb.

Øvrige forhold
 
Beboere har pligt til at følge de af bestyrelse og vicevært givne anvisninger til overholdelse af husorden og gældende bestemmelser.

Foruden de her angivne regler har beboerne pligt til at overholde, hvad der anses
for til hver en tid at være en god husorden.
 
Effekter henstillet i strid med husorden kan uden ansvar fjernes af ejerforeningen.

Dispensationer kan i særlige tilfælde bevilges af bestyrelsen, men kræver dog forudgående ansøgning.
 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 21. marts 2017.
Øresund Strandpark - Etape 3 | Øresund Parkvej 14-21